Nævnsafgørelser

Veterinærmedicinsk Industriforenings (nu ViNordic’s) markedsføringsnævn er blandt de 5 selvjustitsorganer, der er nævnt i Lægemiddelstyrelsens reklamevejledning. ViNordic’s Markedsføringsnævn tager stilling til klager over medlemsvirksomheders reklameaktiviteter og vurderer klager fra medlemsvirksomheder angående markedsføringsaktiviteter iværksat af virksomheder, der står uden for ViNordic, med henblik på indsendelse til Lægemiddelstyrelsen. Markedsføringsnævnet har i de forløbne godt 20 år behandlet mere end 340 klagesager.

I perioden fra april 2017 til april 2018 har Nævnet behandlet følgende sager. Pålagte sanktioner fremgår ikke af oversigten.

BOEHRINGER INGELHEIM. På Boehringers Facebook side ”Frontline – Kat” fandtes svar på diverse katteejeres spørgsmål. Ved en gennemgang af de svar, som var afgivet på hjemmesiden, fandt Nævnet, at anvendelsen af udtrykkene ”en række undersøgelser” og ”der er …. blevet forsket i resistens mod fibronil” i den sammenhæng, som udtrykkene var anvendt i de påklagede svar, ikke var fyldestgørende, men derimod vildledende, da der i 2014 var offentliggjort et Review, som specifikt omtaler resistens mod fibronil. Disse udsagn var derfor en overtrædelse af lægemiddellovens § 63, og omtalen af Frontlne som ”et af de mildeste produkter på markedet” opfyldte ikke kravene til sammenlignede reklame og var dermed en overtrædelse af reklamevejledningens § 16.

CEVA. I sin role-up reklame ved DVHS i Kolding anvendtes såvel i tekst som i det visuelle indtryk i reklamen udtryk, som kunne give indtryk af, at Circovac og MHyogen kunne anvendes samtidigt, uagtet at der i produkternes SPC’er intet var anført om samtidig anvendelse. Anvendelsen af udsagnene ”En harmonisk tange” og To til tango og at de to produkter ”sagtens kunne bruges på samme tidspunkt hos pattegrise” var i strid med lægemidlernes SPC og dermed en overtrædelse af reklamereglerne.

CEVA havde i en pressemeddelse for lægemidlet ”Zeleris” anvendt udsagnene ”oplagte”, ”yderst” og ”indlysende”, som efter Nævnets opfattelse tenderede mod en mod en anprisning af produktet, som ikke hører hjemme i en pressemeddelelse om et lægemiddel.

HIPRA. På HIPRAs internationale hjemmeside kunne man på adressen www.Hipra.dk komme ind på en dansksproget version af www.hipra.com med omtale af hele Hipras internationale produktsortiment. Nævnet fandt, at de danske regler for reklame på internettet ikke var overholdt da der omtaltes lægemidler, som ikke lovligt kan forhandles i Danmark. Men Lægemiddelstyrelsen vurderede, at en udbyder, der er etableret i et andet EU-land er undtaget fra overholdelse af de danske regler – selv om det udbudte retter sig mod Danmark.

MSD. En annonce for MDS’ injektionssprøjte IDAL fandt Nævnet ikke omfattet af reklamereglerne for så vidt angik injektionssprøjten, da der udelukkende fokuseredes på applikationsmetoden. Men i annoncen henvistes til hjemmesiden www.idal.info, som under punktet ”presse” gav links til diverse artikler fra landbrugspressen med omtale af  virksomhedens receptpligtige lægemidler, hvilket Nævnet fandt var en overtrædelse af forbuddet mod reklame for receptpligtige lægemidler over for offentligheden.